Elevrådet

Nyheter från elevrådet

Arbetsmiljöutskottet har fått i uppdrag av rektor att hjälpa till att ta beslut om vilka möbler skolan ska köpa in till studiehallarna. Mötet var den 6 april kl.8.30 tillsammans med intendenten som gick igenom olika offerter och visaderna bilder på möblerna. Nu ska utskotten förbereda tre olika offertar som ni eleverna ska få rösta om!

Elevrådsinformation 4-9

Mötesprotokoll (se skolledningens svar längst ner)
Datum: 2016-02-01
Tid: 15.00-16.00
Plats: Kista grundskola, Köpenhamnsgatan 11, 164 42 Kista

Närvarande:

Berkay Kaan Erdal 7A, Marisofi-Sigloria Mata 7B, Uros Vuckovic 7C, Tamara Radha 7D, Kenan Bajramovic 8A, Mehmet Tanis 8C, Salma Guled 8D, Dennys Torrico fältassistent, Federico Rodriguez Brandt socialpedagog

§ 1 Mötets öppnande                               

Tillförordnad ordförande Uros Vuckovic hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Godkännande av dagordningen

Elevrådet beslutade att godkänna dagordningen.

§ 3 Genomgång av föregående mötesprotokoll

Klass 7D tog tidigare upp frågan om att själva få ladda ner appar till sina iPads. Skolledningen svarade att det inte var möjligt då det tidigare inte har fungerat. Detta då paddorna fyllts upp väldigt snabbt och fått en sämre funktion. Elevrådet undrar nu om varje elev kan få ladda upp ett begränsat antal appar som permanent blir kvar på iPaden, två appar per elev.Frågan är fortfarande obesvarad.

Klass 8B tog tidigare upp att de ville ha möjlighet att få välja vara och en för sig vad de ska ägna sig åt på elevens val. De tog även tidigare upp att det ställs olika krav på vad killar och tjejer behöver prestera på gymnastiken, vilket klassen motsätter sig. Frågorna är fortfarande obesvarade.

Klass 9C tog tidigare upp frågan om nya stolar i C-hallen. Skolledningen har sagt att de ska köpa in nya möbler. Varje elevrådsrepresentant kommer att ta med sig frågan tillbaka till sina klasser för att inhämta synpunkter, rektors anmodan, på vad för slags stolar/möbler som skolan ska köpa in. Ingen av representanterna som närvarade på mötet hade med sig några synpunkter från sina respektive klasser.

Angående toastmaskinen som 9C fick skolledningen att köpa in till cafeterian så har försäljningen inte kommit igång. Många har haft synpunkter på priserna. Elevrådet beslutade därför att undersöka möjligheten att sänka priset på toast till 5 kr. Måns Dahl i 8D har pratat med ansvarig för cafeterian men inget har skett. Elevrådet kommer att ta upp saken på nytt med vederbörande.

§ 4 Genomgång av arbetet i de olika utskotten

Information om det Kahoot som ska genomföras den 8 feb kommer har gått ut till alla mentorer.
Utbildningsutskottet har tagit på sig att sammanfatta syfte och önskemål med det studiebesök elevrådet vill få till stånd en IT-skola i Bolton England. Texten kommer sedan att mailas till den tilltänkta skolan.
Utskotten kommer att presentera sina frågor till det Kahoot som planeras till marsmånad på nästkommande utskottsmöte den 22 februari.

§ 5 Klassfrågor

Klass 7A och 7B tog återigen upp frågan om speglar i omklädningsrummen i idrottshallen.
Klass 7D tog upp sitt missnöje kring schemat. De vill ha kortare SO-lektion på onsdagar och att sluta tidigare på fredagar. Klassen tog även upp att de vill att UG ska vara öppet igen under luncherna.
Klass 7D tog upp att de vill ha en ny spegel till sin toalett då det för närvarande saknas en.
Klass 8A undrar om det finns möjlighet för klassen att vi tillfälle övernatta i skolan.

§ 8 Övriga frågor

Mehmet Tanis 8C och Uros Vuckovic efterlyser möjligheten till IT-lektioner för de elever som är intresserade av IT med hänvisning till att Kista Grundskola är en IT-skola.

§ 9 Tid för nästa möte

Måndagen den 22 februari träffas utskotten kl.15.00–16.00. Samling i biblioteket kl.14.55.k

Måndagen den 7 mars träffas elevrådet kl.15.00–16.00. Samling i biblioteket kl.14.55.

§ 10 Mötets avslutande

Ordförande tackade alla närvarande och avslutade mötet.

Vid protokollet                                                                                                            Justerare

Marisofi-Sigloria Mata                                                                            Federico Rodriguez Brandt

Svar från skolledningen:

Hej alla elevrådsrepresentanter,

Tack för ett bra arbete. Jag följer protokollen och ska svara på några frågor nu och skicka några vidare.

- Frågan om appar är besvärlig eftersom vi ingår i ett system för hela Stockholm som gör att appar ska laddas centralt av ansvarig person. Det gäller även lärare. Vi håller på att se över hur vi kan göra. Ett första steg är att från er få in vilka appar det är som ni är intresserade av.

- Undervisning i IT är en annan fråga. IT är i skolan ett verktyg för att bättre kunna uppfylla målen i kurs- och läroplaner. Det vi nu har börjat med på försök är programmering/kodning. Det kommer vi att vidareutveckla så att alla elever får del av den utvecklingen. Men jag är intresserad av vad ni vill ha för undervisning i IT mer konkret?

- Elevens val diskuteras i arbetslagen. Jag tar upp frågan om hur vi ska utveckla detta med arbetslagledarna. Bra om det kommer in synpunkter från klasserna på vad olika elever vill ha. Elevens val ska ju vara en fördjupning inom ett eller flera ämnesområden och kan också kopplas till skolans val.

- Idrottsfrågan passar jag vidare till idrottslärarna och återkommer.

- Vad gäller C-hallen så är arbetet igång. Vi har också tänkt se över vad som kan göras åt kafeterian och området runt det. Elevrådet kommer att få lämna synpunkter kring detta. Vi ska också se över hyr ytorna runt NO-salarna ska bli trevligare så att det känns bekvämt att sitta där på raster för NO-lektioner

- Vad gäller speglar i omklädningsrummen så får vi ta upp frågan med idrottsförvaltningen en gång till.

- Spegeln på 7D:s toalett får vi bara ordna!

- Övernattning i skolan har vi haft men det är på grund av larmsystem väldigt krångligt.

- Jag hoppas att detta kan bidra lite till ett fortsätt bra arbete. VI har en mycket bra skola som jag hoppas att ni är stolta över! Men vi kan bli bättre med hjälp av samarbete!  

Alla ska lyckas på Kista grundskola!

Per