Trygghet och en fast språklig grund.

Varje årskurs 1-3 utgör ett arbetslag. I alla arbetslag samverkar lärare och fritidshemspersonal för att skapa en helhet i elevernas/barnens dag.

I varje arbetslag finns följande kompetenser:
• grundskollärare
• specialpedagog/lärare
• svenska som andra språk

Vår strävan är att ta tillvara elevernas nyfikenhet och lust att lära. Alla pedagoger arbetar medvetet på olika sätt för att pojkar och flickor skall få lika stort talutrymme, våga uttrycka sig och få stöd i sitt lärande.

Genom LPP ( lokal pedagogisk planering) och "Från MÅL till IUP" (individuell utvecklingsplan)tydliggörs syfte, mål och kunskapskrav och lärandeprocess för eleverna.

Vi stöttar elevernas läsande och skrivande på ett medvetet sätt i alla ämnen för att ge dem redskap att lyckas i sitt lärande.

Genom att arbeta utifrån Genrepedagogiken undervisar vi i olika textgenrer i skolans alla ämnen.

Elever i behov av särskilt stöd ges hjälp utifrån sina individuella behov.

För att utveckla elevernas förståelse för historoska tidsbegrepp arbetar vi utifrån den Kulturhistoriska tidslinjen och berättelsen "Alex och Annie reser i historisk tid". Detta skall ge eleverna kunskap om hur det var förr för att kunna möta framtiden och leva i en global värld.

Genom att vi arbetar för att nå goda kunskapsresultat, skapar trygghet och studiero och har goda samarbetsformer mellan skola och hem, skall våra föräldrar känna att de valt rätt skola för sitt barn.

Modersmålslärarna läsutvecklingsbedömer eleverna, skriver skriftligt omdöme och IUP. Vår strävan är att ta tillvara elevernas/barnens nyfikenhet och lust att lära.