Årskurs 4-6

Årskurs 4-6

Här på mellanstadiet arbetar vi ämnesövergripande och tillsammans med varandra. Fritidspedagoger och lärare arbetar gemensamt med eleverna under hela dagen. Vi gör individuella anpassningar för eleverna och vi sätter stort fokus på allas lika värde och trygghet.

För oss är det viktigt att eleverna känner lust till att lära och därför arbetar vi ofta i projekt. Då arbetar vi både laborativt/praktiskt och teoretiskt utifrån elevernas egna idéer och kursplaner, i de olika ämnena. Vi gör även många studiebesök i anslutning till de olika projekten och ämnena.

Arbetslaget arbetar språkutvecklande utifrån genrepedagogisk metodik med särskilt fokus på läsförståelse. Det innebär att eleverna får möta många olika slags texter som vi tillsammans med eleverna bearbetar, diskuterar och analyserar.

Vi stöttar elevernas läsande och skrivande på ett medvetet sätt i alla ämnen för att ge dem redskap att lyckas i sitt lärande.

Kista grundskola har en IT-anpassad arbetsmiljö och varje elev på mellanstadiet har tillgång till en egen iPad som vi använder som verktyg i undervisningen.

Personalen ingår i ett forskningsbaserat utvecklingsarbete som har ökat skolans meritvärde. Det  innebär att vi lärare tar till oss ny teknik genom kollegialt lärande som vi sedan använder oss av i vår undervisning.

Vi har en helhetssyn där eleverna möter samma personal hela dagen och där vi alltid finns med både i studiehallen och ute på rasterna. Trygghet, kunskap och lustfyllt lärande gör att både elever och lärare trivs här på mellanstadiet.

Vårt måtto är "Alla elever ska lyckas på Kista grundskola."