Till innehåll på sidan

Elevhälsan

Främjande och förebyggande arbete

På Kista grundskola har vi ett elevhälsoteam som arbetar tillsammans med lärarna och annan personal i skolan med att skapa miljöer som gör det lättare för eleverna att lära, utvecklas och ha en bra hälsa. 

Vårt elevhälsoteam (skolläkare, skolsköterska, skolpsykolog, skolkurator, specialpedagoger/speciallärare, skolledning) finns som stöd i pedagogiska, sociala, psykologiska och medicinska frågor för elever och föräldrar.
Att arbeta förebyggande och med elevernas hälsa är elevhälsans främsta uppdrag enlighet Skollagen. Om eleven är sjuk eller behöver vård ska denne i stället vända sig till sin vårdcentral eller husläkare.
stockholm.se/elevhalsa kan du läsa om vad elevhälsan gör och vart elever och vårdnadshavare kan vända sig med olika frågor eller för att få information.

Kista grundskolas elevhälsoplan

Kista grundskolas elevhälsoplan utgår från den plan som är utarbetad av Stockholms stad. Med elevhälsa menar vi de förebyggande och generella insatser som syftar till att främja alla elevers hälsa, med speciellt fokus på elever i behov av särskilt stöd. Begreppen: Elevkonferens, EK och Elevhälsoteam, EHT.

Mål för elevhälsoarbetet

Att arbeta utifrån skolans värdegrund, allas lika värde - allas lika ansvar

 

  • Att samarbeta med hemmen
  • Att erbjuda specialkompetens för elever i behov av särskilt stöd
  • Att finnas som stödjande funktion till skolans övriga personal
  • Att hjälpa elever att nå ämnesmålen genom undervisning, enskilda- och gruppsamtal
Ingress: 
Främjande och förebyggande arbete