Grundsärskolan

Kistagrundsärskola och inriktning träningsskola

Skolan har under många år haft verksamhet för elever inom grundsärskolan och inriktning träningsskola. Vi som undervisar dem är lärare och assistenter med stor erfarenhet och kompetens. Eleverna läser enligt Läroplan för grundsärskolan 2011 (LGR11). Eleverna tillhör olika klasser beroende på om de läser ämnen eller ämnesområden. Alla elever bedöms enligt kursplanens mål och eleverna har möjlighet till betyg inom grundsärskolan och skriftliga omdömen inom inriktning träningsskola. Vi utgår ifrån elevens tidigare erfarenheter, språk och kunskaper då vi tydliggör och konkretiserar vilka förmågor eleverna förväntas utveckla.

Individanpassad undervisning

Alla elever får individanpassad undervisning och har individuella utvecklingsplaner. Elever och föräldrar är delaktiga i att tillsammans med lärare planera och genomföra de individuella utvecklingsplanerna enligt läroplanens intentioner. Något som vi värdesätter högt är samarbetet med föräldrarna för elevernas optimala utveckling. Föräldrarnas engagemang är alltid välkommet!

Anpassad skolmiljö
Lärmiljön är anpassad utifrån elevernas behov av stöd och hjälp. Vi erbjuder en tydlig och strukturerad verksamhet. Inriktning träningsskolan har mycket fina lokaler med klassrum och med möjlighet till skapande och rörelse. Eleverna i grundsärskolan använder skolans ordinarie klassrum och för praktiskt-estetiska ämnen. Alla elever äter i skolans matsal.

Specialinriktad pedagogik
Inom grundsärskolan har vi en klass för elever inom autismspektrat och inom inriktning träningsskolan har vi en klass för elever som behöver mycket hjälp och stöd med sin kommunikation och talförmåga. Vi använder tydliggörande pedagogik som förhållningssätt. För elever med autism använder vi tillämpad beteendeanalys, TBA eller Applied Behavior Analysis, ABA. Med hjälp av olika insatser kan elever lära sig och utveckla viktiga funktioner som språk och kommunikation, vardagsfärdigheter (ADL) och skolkunskaper.
En del elever har stora svårigheter i sin språk- och kommunikationsutveckling och då måste vi hitta andra vägar utöver talet för att kommunikation ska bli möjlig. Våra klasser använder olika Alternativ och Kompletterande Kommunikation beroende på vad eleverna behöver. Det mest använda AKK-sättet är Tecken som AKK, kallat TAKK. Den metoden använder vi tillsammans med talat språk för hörande personer. Elever utan tal lär sig PECS kommunikation. PECS, Picture Exchange Communication System, vilket är en typ av bildkommunikation.

Ipad som verktyg
Eleverna har möjlighet att dagligen arbeta vid dator eller med iPad. Skolan arbetar för att utveckla elevledda samtal och ämnesövergripande arbete och då är iPaden ett bra verktyg för dokumentation som ett led i kunskapsutvecklingen. Eleverna har möjlighet till hemlån av iPad om förälder så önskar.

Fritidsverksamhet
Våra elever inom inriktning träningsskola erbjuds korttidstillsyn (KTT) med planerad verksamhet. Fritidsverksamheten är öppen mellan 08.00-16.30 och bedrivs i skolans lokaler som är anpassade för KTT. Medarbetare inom arbetslaget ansvarar för verksamheten. Vårdnadshavare ansöker om KTT-placering hos stadsdelsförvaltningen enligt Lagen om särskilt stöd.
Eleverna är integrerade i skolan och deltar i elevrådet. Våra elever deltar i skolans aktiviteter inklusive konserter och skolans högtidliga avslutningar.

Vill du veta mer om vår verksamhet och undervisning för elever inom grundsärskolan och inriktning träningsskola kontakta Eleni Siousti.