Till innehåll på sidan

Vision

Visionen att alla ska lyckas vilar på två målsättningar. En för värdegrundsarbetet och en för undervisningen.

”Allas lika värde allas ansvar” som sammanfattar målet för värdegrundsarbetet. I arbetet att förverkliga det målet utgår vi från TRASK som sammanfattar skolans värdegrund. Vi har också tillsammans med eleverna utarbetat ett värdegrundsansvar som visar hur eleverna ska agera för att vara bra elever på Kista grundskola, vilket stöd skolan ska ge för att de ska bli bra elever och hur föräldrar kan stötta i det arbetet.

All personal har ansvar för att stötta eleverna med att nå målen och eleven har sitt ansvar.

Vi har också en stark elevhälsoorganisation som arbetar förebyggande med trygghet och värdegrund. De kan också göra särskilda insatser, se elevhälsa.

Målet för undervisningen är ”Det sömlösa lärandet”. På Kista grundskola bidrar alla till ett kreativt lärande som skapar djup och bred förståelse i stort som smått. Undervisningen utvecklar uppgifter, aktiviteter och kommunikation utan begränsningar i tid och rum. Kommunikationen sker såväl inom som utanför skolan och utvecklas ständigt utifrån var och ens förutsättningar.

För att nå målet satsar vi extra på språkutveckling i alla ämnen och matematikutveckling allt med stöd av IT. Eleverna har tillgång till egna iPads. I de senare årkurserna (6-9) får också föräldrar följa vad deras barn/ /ungdomar arbetar med i skolan med hjälp av iPaden. Under årskurs f-5 hålls en tät föräldrakontakt med hjälp av andra kanaler.

Vår skola behandlar elevers personuppgifter i centrala system och digitala tjänster.

Det är nödvändigt för vår myndighetsutövning t.ex. att dokumentera elevens kunskaper, sätta betyg, föra frånvaro eller ha skolpliktsbevakning.
Behandling av personuppgifter (pdf) kan också göras i digitala tjänster för att arbeta pedagogiskt. Det är tillåtet enligt personuppgiftslagen PuL under förutsättning att man följer de riktlinjer som gäller när man behandlar personuppgifter. Skolans personal får utbildning om PuL.

Åtkomsten till uppgifterna är begränsad av behörighetssystem. Endast den personal inom skolan som har någon form av anknytning till en elev, t.ex. klasslärare och mentor, får åtkomst till uppgifter om eleven.